โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ
(Government Cloud Service)

 

Cloud Computing คือ รูปแบบของการเข้าถึงระบบเพื่อใช้งานที่สะดวกและหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในรูปแบบของการแชร์ทรัพยากร เช่น ส่วนประมวลผล, พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล, เครือข่าย เป็นต้น รวมทั้งเซอร์วิสอื่นๆ ที่สามารถจัดเตรียมเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และลดภาระการบริหารจัดการของผู้ดูแลระบบให้น้อยที่สุด

EGA Cloud 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวเร่งให้ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และบูรณาการบริการภาครัฐสู่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเทคโนโลยี Cloud Computing จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว การนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น นับเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศไทย แต่ในทางปฏิบัติยังมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมน้อยมาก   เนื่องจากบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัวระบบหรือการทำงานของระบบ Cloud Computing อย่างชัดเจนเพียงพอ ในขณะที่บางหน่วยงานอาจจะมีความกังวลในด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ต้องการให้รู้เฉพาะภายในหน่วยงาน โดยปัจจุบันแต่ละหน่วยงานต่างเป็นผู้จัดเก็บกันเอง และยังไม่มีการกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้รัฐบาลจึงมอบหมายให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการ Government Cloud เพื่ออำนวยความสะดวสกในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังใน ๔ ประเด็นสำคัญคือ

 • การศึกษาแนวทางในการให้บริการ Cloud Computing แก่หน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

 • เป็นแนวทางในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับระบบและข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

 • การลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณภาครัฐในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานภาครัฐที่ร่วมโครงการ

 • เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้พร้อมสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ

 


 

การทำงานของ Government Cloud Service

บริการดังกล่าว เป็นการให้บริการในรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซอร์ฟแวร์ลิขสิทธ์ระบบปฏิบัติการรวมถึงฐานข้อมูล ซึ่งหน่วยงานที่ใช้งานสามารถบริหารจัดการเครื่องได้ด้วยตนเอง เสมือนเป็นเครื่องที่หน่วยงานมีใช้งานอยู่ โดยการใช้งานในกรณีทรัพยากรไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง CPU, Memory, Storage โดยการใช้งานสามารถใช้งานผ่านทางโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) หรือผ่านทางเครือข่าย Public Internet ซึ่งเครือข่ายนี้เป็นการให้บริการลิงค์ขนาดใหญ่สำหรับใช้งานเฉพาะโครงการ G-Cloud เท่านั้น และในด้านของความมั่นคงปลอดภัย มีการป้องกันทั้งภายนอกและภายใน โดยการแยกส่วนที่ให้บริการของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน

 

 

 

รูปภาพแสดงการนำใช้งานระบบ G-Cloud

 

 

หน่วยงานที่ใช้บริการ G-Cloud จะได้รับประโยชน์ในด้าน

 • การประหยัดการลงทุนเรื่องทรัพยากรคอมพิวเตอร์
 • สามารถสร้างระบบใหม่ขึ้นมาใช้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 • เพิ่มขนาดทรัพยากรได้ง่ายดายและรวดเร็ว
 • ขจัดปัญหาเรื่องการดูแลระบบทรัพยากรสารสนเทศ

ประโยชน์โดยตรงต่อภาครัฐ

ระยะสั้น การบริหารการจัดการระบบเครือข่ายและระบบในการให้บริการภาคประชาชนของหน่วยงานรัฐมีแนวโน้มดีขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาพเกิดเหตุภัยพิบัติ และสามารถประหยัดงบประมาณทางด้านการลงทุนระบบได้อย่างน้อย 30% จากตัวเลขที่ในระดับโลกประเมินมาแล้ว 

ระยะยาว เมื่อมีการรวมระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าสู่ Government Cloud Service แล้วจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาการเชื่อมโยงบริการต่างๆ เข้าไปด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการ สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะวิกฤติ หรือเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการแอพพลิเคชันภาครัฐเพื่อเป็น Government App Center (G-SaaS) ในอนาคต

ประโยชน์โดยตรงต่อภาคประชาชน

ระยะสั้น จะเกิดบริการของภาครัฐใหม่ๆ ให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อสร้างความสะดวกสบายมากขึ้น โดยระบบจะมีการปรับแต่งให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ระบบจะมีความเสถียรและให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง

ระยะยาว ธุรกรรมทางด้านออนไลน์ของภาคประชาชนกับภาครัฐจะเติบโตขึ้น สามารถเข้าไปเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ง่าย ลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการให้บริการประชาชนด้วยระบบที่ทำงานอย่างมีแบบแผนเป็นขั้นตอนชัดเจน

ความน่าเชื่อถือของ G-Cloud 

 • SLA 99.5% per month
 • 24/7 Support
 • Guaranteed 2.0 GHz (or faster) cores
 • Deployment in 7 days
 • No Contract
 • 1Gbps/20Mbps Bandwidth Dedicated
 • Seamless Integration with Dedicated
 • Onsite Backup service
 • Assessment Policy Control
 • High Availability System Design
 • High Performance System
 • Implement and manage by Government Agency

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ Government Cloud Service (G-Cloud)

 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • กองทัพบก
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กรมอนามัย
 • กรมปศุสัตว์
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

การติดต่อขอใช้บริการหรือสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ EGA Contact ของ สรอ. หรือ Account ที่ดูแลหน่วยงาน โดยทำการกรอกข้อมูลตามใบคำขอใช้บริการ Government Cloud Service และส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๒-๖๐๖๐ โทรสาร ๐-๒๖๑๒-๖๐๑๒ E-mail : contact@ega.or.th

 

ภาพ การใช้บริการของอุปกรณ์สื่อสารในระบบ Government Cloud Service

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

๒๐๑๔

อีจีเอ จับมือ วุฒิสภา เนคเทค ใช้ “จี-คลาวด์” พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

 

๒๐๑๓

อีจีเอ โชว์ “คลาวด์ภาครัฐ” งานซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย ๒๐๑๓ พัฒนานวัตกรรมก้าวสู่เอเชีย

อีจีเอ ติวเข้มคลาวด์ภาครัฐ หวังป้องกันภัยคุกคาม พร้อมรับมือไอทีเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อีจีเอ โชว์เทคโนโลยี “คลาวด์” งาน eGovernment Forum ๒๐๑๓ เตรียมความพร้อมสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวทีโลก

EGA ติวเข้มคลาวด์ภาครัฐ หวังประหยัดงบประเทศชาติ

EGA จัดสัมมนารับฟังความเห็นภาครัฐ “มาตรฐานสารบรรณ”พร้อมเปิดตัว สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บนจีคลาวด์

EGA ระดมสมองพัฒนา Government Application Center บน G-Cloud ครั้งที่ ๔

EGA ระดมสมองพัฒนา Government Application Center บน G-Cloud ครั้งที่ ๒

EGA ระดมสมองพัฒนา Government Application Center บน G-Cloud

EGA จับมือร่วมกับ กรมการปกครอง ไปรษณีย์ไทย ใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและระบบบริการคลาวด์ สนับสนุนโครงการไปรษณีย์ไทยให้บริการถึงบ้าน (Post@Home)

ASEAN CSA Summit 2013

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุน นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer “หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง : One ID Card for Smart Farmer”

 

๒๐๑๒

แถลงข่าวเปิดตัว CSA Thailand Chapter และการจัดงาน ASEAN CSA Summit 2013”

สรอ. จัดอบรม “การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐสู่การเชื่อมโยง ECMS 2.0 On Cloud” แก่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ

สรอ. ต้อนรับ CSA Chairman จาก Singapore หารือ CSA Thailand Chapter จัดงาน ASEAN CSA Summit ๒๐๑๓

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด บรรยายพิเศษเรื่อง Cloud ณ ประเทศจีน

กปภ.จับมือกรมการปกครองและสรอ.บูรณาการข้อมูลผู้ใช้น้ำ

สรอ. บรรยายพิเศษ “Thailand e-Government Vision” และเสวนา “Government Cloud Service สู่การปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ”

สรอ.ขนเทคโนโลยีใหม่ภาครัฐเปิดตัวโชว์ของในงานไอซีทีเอ็กซ์โปร 2012 ทั้ง GIN2.0, คลาวด์ภาครัฐ, ระบบบัตรประชาชนอัจฉริยะ

ดร.ศักดิ์ ผู้อำนวยการ สรอ. บรรยาย SMART THAILAND และ G-CLOUD ในงาน futureGOV FORUM THAILAND

กรมการปกครองจับมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผลักระบบเลข 13 หลักของบัตรประชาชน เข้าสู่ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง หวังให้ทุกหน่วยงานดึงฐานข้อมูลหลักผ่านอินเทอร์เน็ต เชื่อประหยัดงบประมาณ และสร้างมาตรฐานการใช้งานภาครัฐใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนในระยะยาว

สรอ. จัดประชุม CSA Thailand Chapter (Focus Group: Cloud Provider)

EGA เปิดตัวระบบ Government Cloud Service (G-Cloud)

สรอ. ผลักดันระบบ Cloud ภาครัฐ สู่ e-Government สมบูรณ์แบบ

Cloud Computing:Transform Vision and Technology to New Paradigm

ICT ร่วมกับ EGA เปิดโครงการนำร่อง Government Cloud Service

 

 

website ที่เกี่ยวข้อง http://cloud.ega.or.th/