รายชื่อผู้เข้าร่วม

 
ชื่อต้น
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานตำแหน่ง
1
นาย
พิสุทธิ์ รัตนนัฏ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์อาวุโสระดับสูง
2
นาง
เปรมยุดา ตั้งเจริญสุข กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
3
นาย
คงพนิต วงศ์จำปา สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนสนับสนุนเทคนิควิชาการ
4
นาง
จันทร์เพ็ญ ลาภจิตร กรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
5
นางสาว
อริศรา พึ่งพา กรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
6
นาย
นิวัตร สถิตกาญจนะ การประปาส่วนภูมิภาค ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
นางสาว
ประทุมฤดี ผดุงวิทย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
8
นางสาว
อรวรรณ ปานเกษม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
9
นาย
จรินทร์ บุญปัญญารักษ์ กรมธุรกิจพลังงาน ผู้ำอำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10
น.ส.
นัฏกร เรืองศิลปานันต์ กรมธุรกิจพลังงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
11
นาย
ศิริชัย พรหมทอง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
12
นาย
กีรติ เวฬุวัน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน
13
นาย
ศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ
14
นาย
ธนิตย์ สุขโข กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
15
น.ต.
กิตติศักดิ์ สุวรรณรักษ์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ นายทหารสงครามสารสนเทศ
16
นางสาว
มุฑริกา จูฑะพุทธิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผู้จัดการ กลุ่มงานองค์ความรุ้ไมซ์
17
นางสาว
พรสุข พันธุมะบำรุง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
18
นางสาว
พัชรินทร์ ลภะวงศ์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์6
19
นางสาว
กนกพร โชติปาล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
20
นส.
วราภรณ์ เล้าภากรณ์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย Senior Specification System Analyst
21
นาย
ชัยยันต์ ดิลกวณิช กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้บริหารฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
22
นาย
ชื่น ชื่นงูเหลือม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
23
นางสาว
วรพรรณ พรหมแพทย์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
24
นส
ศศิธร พำนัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
25
นางสาว
สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ กรมการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองวิชาการท่องเที่ยว
26
นางสาว
กรอุมา สืบสันติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายระบบข้อสนเทศ
27
นาย
สมโภชน์ วิสุทธิแพทย์ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
28
นาย
นพพล พิเศษพงษา สำนักงานอัยการสูงสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
29
นาย
วีระชาติ มัตติทานนท์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวหน้าฝ่ายนโยบายฯ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีฯ
30
ดร.
ธนารักษ์ อิศดิศัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
31
น.ส.
ปิยวรรณ นครชัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้จัดการส่วนอาวุโส
32
นาย
อภิศักดิ์ ชุดขุนทด กรมราชทัณฑ์ นวก.คอมพิวเตอร์
33
นาง
ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ รองเลขาธิการ
34
นางสาว
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
35
นาย
ทวี ศรีบุศย์ดี สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่าย
36
นางสาว
สุมณฑา ไพรสุวรรณา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารเครือข่ายสื่่ื่อสารและความมั่นคงคอมพิวเตอร์
37
นาง
สุภชาดา ศิลังค์ประชา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
38
น.ส.
เมธินี อมรพัฒนกุล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
39
น.ส.
เหมวรรณ ไกรนุกูล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
40
นาง
เสริมพร กึ่งพุทธพงศ์ ITC. Department of Agriculture Director
41
นาง
รัชดาวรรณ สิริไพบูลย์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ
42
นาง
อัครชาพรรณ กว้างแก้ว ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
43
นาย
พรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
44
นาย
สมศักดิ์ จีระธัญญาสกุล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
45
นางสาว
จำลอง แจ่มนาม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
46
นาย
อนิรุทธ์ ถนอมวัฒนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
47
นาง
ศศิธร กฤติยาภิชาตกุล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
48
นาง
เบ็ญจมาศ พงศ์สรฤทธิ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
49
นาย
ธันว์ ตังสุรัตน์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
50
นาย
ไฉน แสงทอง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แลเครือข่าย
51
นาย
จีระพันธ์ เวชประสิทธิ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หัวหน้าแผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
52
นาง
นิรมล ทวี สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้
53
นพ.
ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
54
นาย
ธนภัทร ปิยะภากร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
55
นาย
วรชาติ วงศ์สัมพันธ์ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ Senior System Analyst
56
นาย
สมชาย พงษ์เกษม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
57
นางสาว
วิศัลยา ปานเจริญ กรมเจ้าท่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
58
นางสาว
อรฉัตร รัตนรัตน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
59
นาย
พชร เจริญดี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
60
นาย
เจตสิก โพธิ์พันธุ์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์
61
ว่าที่ ร.อ.
จักรกฤช ชุติมาโชติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
62
นาย
จุฑาพล ยุคแผน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
63
นาย
พิศาล ศรีตัมภวา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
64
นาย
ไพศาล วรพัทโรภาส กรมการบินพลเรือน ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
65
นาย
ปนิสภ์ วณิชชานนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
66
นาย
นภดล อมร ศรีสุข บมจ,ธนาคารกรุงไทย รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
67
นาย
วิชัย ลิ้มสุขศรีกุล บมจ,ธนาคารกรุงไทย หัวหน้าส่วน
68
นาง
อัมพร กรณ์ญาณี การประปาส่วนภูมิภาค หัวหน้างานบริการข้อมูลสารสนเทศ กองบริการสารสนเทศ
69
นาย
ภานุวัฒน์ โพดนิ่ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นิติกรปฏิบัติการ
70
นาย
จเด็จ แดงแสงเทียน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วิศวกร
71
น.ส.
อำภา อนุวัตพาณิชย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
72
นาย
ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
73
นาย
สราวุธ มาลัยเปีย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พนักงานระบบเครือข่ายสื่อสาร
74
นาย
แทนวงศ์ แดงสุภา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
75
นาย
สัญญา วาสพกานต์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
76
นาย
คมสัน จำรูญพงษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
77
นางสาว
ยุพาพร พัชราพินิจจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นัำกวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
78
นาง
ตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน ผู้อำนวยการส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์
79
นาย
ไวบูลย์ ชาญเชี่ยว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
80
นาย
ธันยกร อารีรัชชกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
81
นาย
สราุวุธ นาแรมงาม กรมควบคุมมลพิษ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
82
นาย
เสรี อติภัทธะ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
83
นางสาว
วิไลวัลย์ โพนสัย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
84
นาย
ภัทรินทร์ แสงบุตร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
85
นาย
อดิศักดิ์ พาสุนันท์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
86
นาย
นพดล เผือกทองคำ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
87
นาย
วีระยุทธ วงษ์ศิริ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
88
นส.
จุฑามาศ เจริญพานิช การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พนักงานคอมพิวเตอร์ 7
89
นาย
สุรพล รวยสูงเนิน การประปานครหลวง นักคอมพิวเอตร์
90
นาย
อนุชา เกษมวัฒนากุล biotec วิศวกร
91
นาง
สุพรรณี เกิดสุวรรณ์ กรมที่ดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
92
นาย
ธนัญชัย มงคลทรัพยา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
93
นาย
เศกสิทธิ์ ภู่คำมี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
94
นาย
อนรรฆวงศ์ กลัดสำเนียง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
95
นางสาว
จินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ กรมคุมประพฤติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
96
นาย
ศุภกร เตชะวิชัยสุข สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
97
นาย
ปรีชา ขุนจันทร์ กรมคุมประพฤติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
98
นาง
จิราพร ขาวจันทร์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
99
นางสาว
จันทรา ช่วยนคร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
100
นาย
รัฏฐา ศรีเจริญ สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการ
101
ดร
วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ISLAMIC BANK OF THAILAND Executive Vice President
102
นาย
เอกสิทธิ์ สมสงวน การเคหะแห่งชาติ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 7
103
นาย
กิตติศักดิ์ สังข์แก้ว ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนความปลอดภัยสารสนเทศ
104
นางสาว
ศศิธร พลัตถเดช สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
105
นาง
แก้วใจ ร่มโพธิ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์อาวุโส 6
106
นาย
ธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / สำนักบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสำนักบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
107
นาง
สวัสวดิ์ ชูพึ่งอาตม์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
108
นางสาว
ฆฤณี ศรีวรรณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
109
นาย
คมสันต์ รอดสำราญ ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี นักวิชาการเงินและบัญชี
110
นางสาว
วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
111
นาย
กรีฑา สพโชค สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
112
นาง
ดลพร นาคดี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
113
นางสาว
กฤติกา ห้างหว้า สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
114
นางสาว
ทัศวรรณ จันทร์อ่อน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
115
นาย
จักรพรรดิ ศรีสกุล กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
116
นาง
นพพร จิตตเมตตากุล องค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
117
นาย
สุธี อินผวน องค์การเภสัชกรรม จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8
118
นางสาว
วารี ปัญจะผลินกุล สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
119
น.ส.
จิตติมา คงเลิศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นักคอมพิวเตอร์ระดับ 10
120
นาย
ธงชัย เสถียรนพเก้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นว.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ
121
นาง
ฐิติพร เซ่งขุนทอง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
122
นางสาว
สุกัญญา บัวจันทร์ สำนักนโยบายและวิชาการ พก. นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
123
นาย
สีห์กานต์ สุทธิสวัสดิคุณ สำนักนโยบายและวิชาการ พก. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
124
นาง
ชนุตร์ ศิระสากร กรมศุลกากร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบนำเข้า
125
นางสาว
ศราวณีย์ ศรีเนาวรัตน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการส่วนสร้างสังคมการประกอบการ
126
นาย
กฤษฎา ภารัตนวงศ์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผจก.นโยบายและแผน
127
นาย
สุรบดี แก้วพ่วงเสก การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์ 6 วช.
128
นาย
บรรพต จันทร์หอม การประปานครหลวง หัวหน้าส่วนควบคุมระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
129
นาย
สมใจ ชุมสุวรรณ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 นักวิขาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
130
น.ส.
จันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
131
นาย
ทนงศักดิ์ กิจโรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าแผนก
132
นาย
บุญเกียรติ สวัสดิ์โชติชวลิต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
133
พ.ต.อ.
อัษฎางค์ ม่วงศรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการ
134
นาย
อวิรุทธ์ ทองเนตร ฝ่ายระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายระบบข้อมูล
135
นาย
ปรีชา กันหล้า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
136
นาย
สุรัตน์ อุดม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
137
นาง
จันทรา บุญมาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
138
นาย
ณัฐพล สมบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์