ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

จะเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ต้องพัฒนาคนก่อน

16 มีนาคม 2560 10:45:44
572
วันที่ : 16 มีนาคม 2560 10:45:44 | 572 อ่าน

จะเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ต้องพัฒนาคนก่อน
โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 

แม้ว่าท่านนายกฯ จะพึ่งประกาศว่า รัฐบาลจะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลภายใน 5 ปี ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2560-2564 ที่บอกว่าจะประเทศไทยจะได้อะไร เช่น ประชาชนจะได้บริการดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการจริงๆ ภาคธุรกิจจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับภาครัฐที่จะรวมศูนย์การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว และจะมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลที่จะแก้กฎระเบียบเพื่อเอื้อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แทนการทำงานด้วยกระดาษในรูปแบบเดิม


แต่สิ่งเหล่านี้จะสำเร็จได้โดยแท้ขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญที่สุด นั่นคือ การที่คนภาครัฐต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคน ประชาชนคนไทยมีการใช้สมาร์ตโฟนกว่าครึ่งค่อนประเทศ ใช้เวลาออนไลน์หลายชั่วโมงต่อวัน ใช้แอปพลิเคชัน ใช้โปรแกรมในการติดต่อสื่อสาร ค้าขาย หรือทำธุรกรรมต่างๆ ดังนั้นคนภาครัฐจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวในการทำงานตามโลกที่กำลังเปลี่ยนไปด้วย

 

การปรับเปลี่ยนที่ยากที่สุดของคนภาครัฐคือ ทัศนคติ เพราะโดยพื้นฐานของภาครัฐคือ ทำอะไรจะต้องตามระเบียบไว้ก่อน ถ้าไม่มีใครเคยทำก็จะไม่กล้าทำ เพราะถ้าทำแล้วอาจจะมีความผิดได้ แต่โดยความเป็นจริงแล้ว หลาย ๆ อย่างไม่ได้ถึงกับห้ามทำเลย ระเบียบเขียนไว้กว้าง ๆ แต่การตีความการนำไปใช้ต่างหากคือ ปัญหา ดังนั้นจะทำอย่างไรให้การทำงานสามารถใช้เทคโนโลยีได้โดยไม่ผิดระเบียบ นั่นก็คือ การที่ต้องเข้าใจการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม ไม่ใช่ จะไม่เอา ไม่ทำเลย ท่าเดียว

 

จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) ที่จะเน้นการพัฒนาคนภาครัฐให้เข้าใจว่าจะปรับตัวอย่างไร จะจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบไหนดี แน่นอนการการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลคนภาครัฐต้องทำทุกระดับตั้งแต่ ผู้บริหารชั้นสูงไปจนถึงระดับปฎิบัติการ ได้มีการทำหลักสูตรโดยความร่วมมือทั้งสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน เพื่อสามารถขยายขอบเขตการพัฒนาคนให้ทั่วถึงทั้งประเทศ

 

โดยทั่วไปการพัฒนาคนภาครัฐเริ่มตั้งแต่ การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล หรือ Digital Leadership เพื่อสร้างความเข้าใจบริบทใหม่ของโลกในยุคนี้ ผู้บริหารระดับกลางก็จะได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และในระดับปฎิบัติการก็จะเข้าใจพื้นฐานการใช้งานดิจิทัลที่เหมาะสม

 

ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อจะนำไปสู่ Thailand 4.0 ในที่สุด การพัฒนาคนให้พร้อมคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริง

-----------------------------------
ตีพิมพ์ลงใน หนังสือพิมพ์ Posttoday ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2560
คอลัมน์ e-Government หมวดเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า C7

 

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
คำสำคัญ : TDGA
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER