ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ปี 2560

18 กรกฎาคม 2560 04:12:26
145
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560 04:12:26 | 145 อ่าน

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

                   ประเทศไทยได้ประกาศกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยระบุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในอีก 20 ปีต่อจากนี้ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ การมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และยกระดับการให้บริการภาครัฐ ที่มุ่งพัฒนาการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่จะช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดจำนวนเอกสารในการให้บริการแก่ประชาชน

 

เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนระดับชาติดังกล่าวประสบความสำเร็จ และ
เกิดการขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล จึงได้จัดทำแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนความเป็นจริงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำแผนและนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

 

การสำรวจในครั้งนี้ ก.พ.ร. และ สรอ. ได้มอบหมายให้ บริษัท บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการสำรวจในภาพรวมของประเทศ กระทรวง และจังหวัด ซึ่งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ จะมีการจัดส่งผลการสำรวจให้แก่หน่วยงานของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูงในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้และขอความอนุเคราะห์ในการร่วมตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ....... หรือดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ ได้ที่ไฟล์ด้านล่าง และก่อนส่งแบบสำรวจฯ โปรดเสนอให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง ลงนามในแบบลงนามอนุมัติตอบแบบสำรวจฯ

 

หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจ กรุณาติดต่อ คุณอุริสา ศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2840 4700 ต่อ 4742 หรือ คุณนครินทร์ เจริญเหล่าศิริ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2612 6000 ต่อ 6103 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg_survey@ega.or.th

 

ก.พ.ร. และ สรอ. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
260 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER