ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ปี 2560

7 สิงหาคม 2560 11:15:01
8507
วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 11:15:01 | 8507 อ่าน

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

             

ด้วย ประเทศไทยได้ประกาศกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยระบุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีต่อจากนี้ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้มีการกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ คือ การมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าว ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

 

 

เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนระดับชาติดังกล่าวประสบความสำเร็จ และเกิดการขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยข้อมูลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ เพื่อเป็นข้อมูลที่สะท้อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่แท้จริง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำแผนและนโยบายที่เหมาะสมต่อไป ในการนี้ สรอ. จึงได้จัดทำแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสำรวจระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศ โดยได้กำหนดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน ๓๕๗ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีสาขาตั้งอยู่ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) จังหวัดละ ๑๙ หน่วยงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๔๔ หน่วยงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสำรวจในครั้งนี้ จะสามารถรวบรวมเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนและนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศต่อไป

 

 

เพื่อให้การสำรวจฯ ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สรอ. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถเลือกตอบแบบสำรวจฯ ได้จาก ๒ ช่องทาง ดังนี้

 

ช่องทางที่ ๑ ตอบแบบสำรวจออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ที่นี่ 

โดยท่านสามารถลงชื่อเข้าตอบแบบสำรวจด้วยรหัสตามหนังสือที่ สรอ. ได้ส่งถึงหน่วยงานของท่าน ซึ่งเป็นรหัสเฉพาะของหน่วยงานของท่าน และให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล แล้วใช้ Username และ Password ที่ส่งให้ทางหนังสือฉบับเดียวกัน ในการกดส่งแบบสำรวจออนไลน์ซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานของท่าน

 

ช่องทางที่ ๒ ตอบแบบสำรวจออฟไลน์ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ ที่ตรงกับหน่วยงานของท่าน ดังนี้

 - แบบสำรวจฯ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรม (ส่วนกลาง)

 - แบบสำรวจฯ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)

 

โดยเสนอต่อผู้มีอำนาจของหน่วยงานในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล พร้อมลงนาม และตอบกลับแบบสำรวจมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg_survey@ega.or.th

 

โดยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ข้อมูลการตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการสำรวจในภาพรวมของประเทศ กระทรวง และจังหวัด ซึ่งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น

 

อนึ่ง สรอ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ โดยหากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจ กรุณาติดต่อ คุณอุริสา  ศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๐ ๔๗๐๐ ต่อ ๔๗๔๒ หรือ นายนครินทร์  เจริญเหล่าศิริ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๓ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg_survey@ega.or.th

 

สรอ. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
197 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 300 ครั้ง
139 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 288 ครั้ง
676 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 488 ครั้ง
137 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 478 ครั้ง
667 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 252 ครั้ง
260 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER