ขนาดอักษร |
TH EN

ประวัติความเป็นมา

10 มกราคม 2560 03:11:04
42128
วันที่ : 10 มกราคม 2560 03:11:04 | 42128 อ่าน

     ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่า การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีภารกิจสำคัญด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้ก้าวสู่ความทันสมัยที่มาพร้อมกับความสะดวกและรวดเร็วควบคู่ไปกับการปรับบริการให้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง อีกทั้งยังพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

 

การรับโอนภารกิจ

     คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 อนุมัติให้มีการโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเป็นของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งรวมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ก็ได้โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่พร้อมทำงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ได้ทันที

     • รับโอนภารกิจจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะในส่วนของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) (Government Information Technology Services : GITS)

     • รับโอนภารกิจจากสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะในส่วนของบรรดาภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจำนวนโครงการที่รับโอนมาทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้

     1) โครงการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)

     2) โครงการขยายผลระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมาตรฐาน TH e-GIF

     3) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2555 ยังได้รับมอบโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) มาดำเนินการต่อจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER