ขนาดอักษร |
TH EN

คณะกรรมการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

13 พฤศจิกายน 2560 02:11:02
20936
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 02:11:02 | 20936 อ่าน

 

 


นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล (อายุ 64 ปี)
ประธานกรรมการ
Mr.Thaweesak Koanantakool
Chairman of The Executive Board

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬา และโรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการอิสระ ในคณะกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการบริหาร
 • กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และประธานอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน
 • กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ1) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท เอก สาขา Digital Communications, Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาเอก สาขา Digital Communications จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

  

 

 

 

 

นายเข็มชัย  ชุติวงศ์ (อายุ 62 ปี)
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน : กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Mr.Khemchai Chutiwongse
Executive Board Member

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
 • กรรมการกฤษฎีกา

 

ประวัติการทำงาน

งานที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

 • ที่ปรึกษากฎหมายการประปานครหลวง พ.ศ. 2529-2552
 • ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2542
 • อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ง. พ.ศ. 2543-2552
 • กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2538-2539
 • กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2540-2543
 • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด พ.ศ. 2542-2546
 • กรรมการ บริษัท อินเตอร์เน็ทประเทศไทย จำกัด พ.ศ. 2540-2544
 • กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2545-2549
 • กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2547-2550
 • กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554-2557
 • กรรมการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2554-2556
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559

งานวิชาการ

 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Laws, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

นายไชยเจริญ  อติแพทย์ (อายุ 64 ปี)
คณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Mr. Chaicharearn Atibaedya
Executive Board Member

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ
 • อ.ก.พ วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ ก.พ.
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ สมาคมสโมสรนักลงทุน
 • President : ASEAN CIO Association

 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปตท. เทคโนโลยีสารสนเทศ ;สถาบันวิจัยและพัฒนา Sustainability
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท PTT ICT Solutions จำกัด
 • คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • นายกสมาคม CIO 16
 • ประธานชมรมไอซีทีรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
 • Chairman Technology Innovation Management Group (TIMG, TMA)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 • Certificate : Confederation of British Industry : Gas Turbine Compressor, Instrumentation, Process Control & Automation, UK
 • Certificate : Banff School of Advance Management, Canada 
 • Certificate : GE Management School, USA 
 • Certificate : Sasin & Kellogg School of Management, USA

 

 

 

 

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา (อายุ 67 ปี)
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน : บริหารจัดการและการสาธารณสุข
Mr. Narongsakdi Aungkasuvapala
Executive Board Member

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ข้าราชการเกษียณอายุ
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

ประวัติการทำงาน

 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมอนามัย
 • คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ Tulane University, USA
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 41)

 

 

 

 

นายปรีชา วัชราภัย (อายุ 67 ปี)
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน : บริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล
Mr. Preecha Vajrabhaya
Executive Board Member

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2549-2551) และ (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)

 

ประวัติการทำงาน

 • อัครราชฑูตที่ปรึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง
 • ที่ปรึกษาระบบราชการ
 • รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MPA, North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Certificate in Organization Method & Job Evaluation, Royal Institute of Public Administration ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 27
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 4
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 92
 • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 8

 

 

นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ (อายุ 58 ปี)
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Mr. Vichian Chidchanognarth  
 Executive Board Member

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน 

 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน

    

ประวัติการทำงาน

 • นักพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง อ.วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี
 • โอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ กรมการปกครอง (จพง.ปค.3) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) กรมการปกครอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
 • เจ้าพนักงานปกครอง 3 กองการทะเบียน กรมการปกครอง
 • เจ้าพนักงานปกครอง 4 กองการทะเบียน กรมการปกครอง
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ว ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
 • ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 ว ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล กรมการปกครอง
 • ผู้อำนวยการสูง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

 

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (อายุ 55 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง

Ms. Ajarin Pattanapanchai
Executive Board Member


ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการกองแผนงานและพัฒนา (พ.ศ. 2544)
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก) (พ.ศ. 2545)
 • ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค) (พ.ศ. 2546)
 • ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน (พ.ศ. 2547)
 • ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9) (พ.ศ. 2548) 
 • รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น) (พ.ศ. 2551)
 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (พ.ศ. 2553)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง) (พ.ศ. 2558)

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 24)


นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ (อายุ 56 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง​
Mr.Thosaporn Sirisumphand
 
Executive Board Member

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • เลขาธิการ ก.พ.ร.


ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2557-2559)
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) (พ.ศ. 2556-2557)
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (พ.ศ. 2546-2556)
 • รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2543-2545)
 • ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2539-2543)
 • หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536-2539)        


ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.A.P.A. สาขาบริหารการพัฒนา Northern Illinois University, U.S.A. Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration)
 • Ph.D.  สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจการวิเคราะห์นโยบาย และการเมืองเปรียบเทียบ  Northern Illinois University, U.S.A.

 

 

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล (อายุ 59 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณในคณะกรรมการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Mr. Punlop Saksoponkun

Executive Board Member

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
   

 

ประวัติการทำงาน

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ
  Budget Analyst Bureau of the Budget
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณ
  Director Legal and Regulations Office Bureau of the Budget
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  Senior Advisor Bureau of the Budget
 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  Deputy Director Bureau of the Budget

 

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (อายุ 50 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง
Mr. Narong Sirilertworakul

Executive Board Member

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

ประวัติการทำงาน

 • โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556-2559)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2546-2559)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2543-2546)
 • ผู้อำนวยการโครงการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2540-2543)
 • นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2536-2540)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ
 • Advanced Management Program (AMP174), Harvard Business School

 

รางวัล

 • นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ปริญญาโท – ปริญญาเอก
 • เหรียญทอง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • นักเรียนเรียนดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

นายศักดิ์  เสกขุนทด (อายุ 50 ปี)
กรรมการและเลขานุการ
Mr.Sak Segkhoonthod
Executive Board Member and Secretary

 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • อนุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • อนุกรรมการกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กรรมการอำนวยการโครงการ National e-Science infrastructure Consortium

 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • รองผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ตัวแทนประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ
  - Thailand’s Representative in NAM (Non Alliance Movement)’s ICT
     Meeting ; APT (Asia Pacific Telecommunication) Meeting ; APAN
     (ASIA Pacific Advanced Network) Meeting
  - Network Expert for APEC TEL

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท Computer Studies, Essex University ประเทศสหราชอาณาจักร
 • ปริญญาเอก Electronics Systems Engineering, Essex University ประเทศสหราชอาณาจักร

 

 


มาตรา 18 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสำนักงานให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
 

 1. กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
 2. อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 3. ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
 4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
 5. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 6. ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรือ อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน
 7. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทนและค่าบริการในการดำเนินกิจการของสำนักงาน
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
 9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักงานในเรื่องดังต่อไปนี้
 • การบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
 • การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 • การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
 • การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงาน รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER