ขนาดอักษร |
TH EN

บทบาทของ สรอ.

2 ตุลาคม 2558 03:17:44
25302
วันที่ : 2 ตุลาคม 2558 03:17:44 | 25302 อ่าน

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ มีบทบาทหน้าที่พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐเพื่อพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใช้ยกระดับระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชน โดยเสนอแนะและนำนโยบายของรัฐบาลจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทด้านต่างๆ ดังนี้

 

 

 • ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน e-Government
 • พัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติด้าน e-Government
 • ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน e-Government

 

กรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1. สำนักงบประมาณ
  เพื่อกำหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณประจำปีสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และนำเสนอผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และลดความซ้ำซ้อน

   
 2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  เพื่อปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการรวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิรูประบบราชการเพื่อการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์

   
 3. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)
  เพื่อผลักดันระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างเป็นระบบ ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

   
 4. หน่วยงานภาครัฐ
  เพื่อพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันเพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   
 5. ภาคธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ
  เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER