ขนาดอักษร |
TH EN

16 มิถุนายน 2558 11:15:23
10531
วันที่ : 16 มิถุนายน 2558 11:15:23 | 10531 อ่าน

การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาครัฐ

Government Software as a Service : G-SaaS

 

G-SaaS คือการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบบริการเช่าใช้ตามลักษณะการใช้งานจริง โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งชุดลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะสามารถเช่าใช้เฉพาะส่วนที่ต้องการ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการซื้อซอฟต์แวร์พร้อมสิทธิ์การใช้งาน (Licenses) ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งชุดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้งบประมาณสูง

 

G-SaaS เป็นความร่วมมือของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) สำนักงานส่งเสริมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการนำความรู้ การวางแผนงาน และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการสูงสุดบนระบบ G-Cloud เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ

ประโยชน์ที่หน่วยงานภาครัฐจะได้รับ

 • บริหารจัดการและควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประหยัดเวลาในการติดตั้งซอฟต์แวร์ และลดปัญหาในการบริหารจัดการการอัปเกรดซอฟต์แวร์และการซ่อมบำรุง
 • ประหยัดงบประมาณด้านซอฟต์แวร์ เพราะเปลี่ยนจากการซื้อสิทธิ์การใช้ (Licenses) เป็นการเช่าใช้บริการ ซึ่งคิดราคาตามการใช้งานจริง
 • เข้าใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่สามารถกำหนดขอบเขตการใช้ซอฟต์แวร์ การเข้าถึงระดับชั้นข้อมูล และเก็บบันทึกข้อมูลประวัติการใช้งานที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 • ใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานกลางภาครัฐซึ่งคัดเลือกโดยอีจีเอ
 • ลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโดยอีจีเอ)
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความปลอดภัยของข้อมูลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีมาตรฐานระบบความปลอดภัยในระดับภาครัฐกับภาครัฐ
 • ใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา และเป็นมาตรฐานเดียวกันในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

 

ประโยชน์ที่ภาคธุรกิจจะได้รับ

 • สร้างความร่วมมือทางภาคธุรกิจกับอีจีเอ ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ในการให้บริการแก่ภาคประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

 • ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวก  รวดเร็ว  ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากทั่วโลก

 

เกณฑ์มาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาคเอกชนในการเข้าร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ G-SaaS

1. การคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ

คณะทำงานโดยความตกลงร่วมปฎิบัติได้กำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยจากบริการและซอฟต์แวร์ของหน่วยงานที่จะมาเป็นผู้ให้บริการ โดยทุกหน่วยงานที่มีความสามารถและมีความต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการทดสอบระบบพื้นฐานตามมาตรฐานของอีจีเอ ซึ่งอ้างอิงการทดสอบตามโครงสร้างการทดสอบบริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐ รวมถึงการยอมรับข้อตกลงในสัญญาการให้บริการ (SLA) จึงสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการภายใต้โครงการ G-SaaS

 

2. การยกเลิกการเป็นผู้ให้บริการ

อีจีเอควบคุมมาตรฐานการบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้โครงการ G-SaaS จะต้องมีความพร้อมและสามารถให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหารุนแรงและพร้อมแก้ไขตลอดเวลา ทั้งนี้หากผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ จะส่งผลให้ถูกยกเลิกการเป็นผู้ให้บริการได้

 • ไม่สามารถปฎิบัติตาม Service Level Agreement ของบริการหรือซอฟต์แวร์ที่ให้บริการอยู่
 • ไม่มีผู้ใช้ขอใช้บริการ (หรือมี ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับต่ำมาก เช่น มีผู้ใช้บริการเพียง 1หน่วยงาน หรือ ต่ำกว่า 10 User accounts)
 • มีบริการหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมาะสมและกระทบต่อสภาวะแวดล้อมภายใต้ G-SaaS
 • มีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ (พิจารณาสาเหตุและปัญหาร่วมกันระหว่าง ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และอีจีเอ)

 

 

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐที่ให้บริการในปัจจุบัน

 • Saraban as a Service

บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) เพื่อสนับสนุนการขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐที่มีความแตกต่างกันได้อย่างอัตโนมัติ (Cross Platforms Interconnection) ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการลดการใช้กระดาษได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

 • SMS as a Service

บริการส่งข้อความ (SMS) ผ่านเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน รวมถึงการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน

 

 • Government Web Conference

ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐซึ่งรองรับการใช้มัลติมีเดีย

 

การติดต่อขอใช้บริการ

หน่วยงานภาครัฐสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EGA Contact Center โทร: 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER