ขนาดอักษร |
TH EN

21 พฤศจิกายน 2559 03:00:26
9499
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2559 03:00:26 | 9499 อ่าน

GovChannel เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชนที่สะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐด้วย “คอมพิวเตอร์” จะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่จัดทำเป็นเว็บท่าหรือ Portal site ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมทุกช่องทางในชื่อของ GovChannel.go.th โดยภายในเว็บไซต์นี้จะพบกับทางเชื่อมไปสู่เว็บไซต์อื่น อาทิ

 

 

Info.go.th ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ

 

data.go.th ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนด

 

apps.go.th ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ หรือ GAC แหล่งรวมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วจาก 13 หมวดหมู่บริการ

 

www.egov.go.th ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Gov Portal ที่รวบรวมเว็บไซต์บริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนสามารถเลือกบริการผ่านออนไลน์

 

biz.govchannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือ Biz Portal เป็นระบบกลางสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน สามารถติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ กรอกแบบฟอร์ม พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง 

 

govspending.data.go.th ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) เป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากชุดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางนำมาเปิดเผยในรูปแบบของ Open Government Data ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

 

G-News แอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงมือประชาชน รองรับการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น แจ้งเตือนการต่อภาษี ชำระค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ เป็นต้น โดยประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่สนใจ หรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการได้  


สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ก็มีการพัฒนาช่องทางให้บริการผ่าน Government Kiosk หรือตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และ Government Smart Box หรือ เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ของรัฐ ในรูปแบบบริการออนไลน์ (e-Services) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของรัฐไปยังประชาชน 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER